Vedtægter


§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er
KERTEMINDE GYMNASTIKFORENING.
Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune, på formandens adresse.


§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at arrangere gymnastik, karate og anden aktivitet for styrkelse af kammeratskabet blandt sine medlemmer i Kerteminde Kommune. Typen af karate skal være godkendt af Dansk Karateforbund og KG’s bestyrelse.


§ 3. FORENINGENS DRIFT
Foreningen finansieres via medlemskontingent


§ 4. MEDLEMMER
Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlem-mer. Foreningens primære medlemsform skal være aktive og ikke passive medlem-mer, men optager såvel aktive som passive medlemmer. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog først efter at på-gældende medlem har fået lov til at forsvare sig.

Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på den første ordinære general-forsamling.


§ 5. KONTINGENT
Kontingent for medlemmerne fastsættes af bestyrelsen.


§ 6. FORENINGENS LEDELSE
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.


§ 7. GENERALFORSAMLINGEN
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november.
Dagsorden skal omfatte:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og revision
  • Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-manden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. Generalforsamlingen væl-ger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 medlem ønsker det. Stemmeberet-tigede og valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre til gymnaster uden stemmeret, såfremt der ikke er kontingentrestance. Stemmeberettigede kan godkende årsregnskabet.


§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede med-lemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afhol-des senest 1 måned efter opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, der er kommet formanden i hænde.


§ 9. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af mindst 5 personer og vælges på den ordinære generalforsam-ling for 2 år. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, der er behov for, mindst 2. Karate skal have mindst 1 repræsentant i bestyrelsen.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§ 10. BESTYRELSENS OPGAVER OG VIRKE
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig over for Kerteminde Byråd for an-vendelse af det herfra modtagne tilskud for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutnings-dygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.


§ 11. REGNSKAB OG REVISION
Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til godkendelse på generalforsamlin-gen. Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli. Regnskabet skal under-skrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor. Årsregnskabet skal op-gøres således, som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lov-givningen til enhver tid gældende krav.


§ 12. REVISION
Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant på generalforsamlingen. Revisorerne og sup-pleanten vælges for 1 år.


§ 13. TEGNING
Foreningen tegnes af formand eller næstformand og kassereren.


§ 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandring af disse vedtægter kan ske på den ordinære generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de mødte stemmeberettigedes antal. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Børne- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.


§ 15. OPHØR
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og til for-slagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af de mødte stemmer herfor. Opnås et så-dant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ge-neralforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor Folkeop-lysningslovens område.